To koniec.
Home Theme Ask me anything

(Źródło: iam-the-silence, via tenswiatumiera)

Codziennie spotykam nowych ludzi i codziennie przekonuję się, że każdy z nich jest ode mnie inny.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter